Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu
Curriculum Vitae
Knjiga nastavnika

Ljiljana Stanković

Datum i mesto rodjenja: 03.03.1952. Grkinja
Državljanstvo: Srpsko

Obrazovanje:
• 18.05.1990. doktorat iz naučne oblasti Marketing, tema „Uporedna analiza strategije diferenciranja proizvoda i strategije segmentacije tržišta“
• 18.10.1982.magistratura iz naučne oblasti Marketing, tema „Segmentacija tržišta trajnih potrošnih dobara“
• 23.03.1973. Diploma Ekonomskog fakulteta.

Radno iskustvo:
Radni odnos na Ekonomskom fakultetu u Nišu od 01.09.1974. godine najpre kao saradnik, a zatim kao nastavnik za naučnu oblast Marketing
Sadašnja pozicija: Redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Nišu

Veštine: Poznavanje rada na kompjuteru (MS Word, Excel, Power point, Internet)

Nastavnička aktivnost: Nastavnik za naučnu oblast Marketing; predmeti na osnovnim studijama: Marketing, Ponašanje potrošača, Marketing komuniciranje; Na magistarskim studijama: Upravljanje marketingom, Marketing komuniciranje

Članstvo u profesionalnim udruženjima:
Potpredsednik SeMa, član Predsedništva Društva ekonomista Niš, član Saveta Ministra za zaštitu potrošača pri MNTTU Republike Srbije

Učešće na projektima u zemlji: Učestvovala je kao istraživač u brojnim projektima. Trenutno je rukovodilac Projekta broj 149052 koji finansira Ministarstvo nauke i zaštite životne

Učešće na međunarodnim projektima:
Naučno i stručno usavršavanje u inostranstvu:

Ključne kvalifikacije: Objavila je preko 200 naučnih radova u domaćim i stranim publikacijama i na domaćim i medjunardnim naučnim konferencijama

Adresa (kontakt):
Prof. dr Ljiljana Stanković
Ekonomski fakultet Niš
Trg kralja Aleksandra Ujedinitelja 11
18000 Niš
Telefon: +381 18 528 638
Mobilni: +381 64 13 93 387
Faks: +381 18 523 268

E-mail: ljiljana.stankovic@eknfak.ni.ac.rs
stankovic.ljiljana@gmail.com


 
Ime i prezimeLjiljana Stanković
Zvanjeredovni profesor
InstitucijaEkonomski fakultet Niš
Uža naučna oblastMarketing

 
Akademska karijera
godinainstitucijaoblast
Izbor u zvanje2002Ekonomski fakultet NišMarketing
Doktorat1990Ekonomski fakultet NišMarketing
Magistratura1982Ekonomski fakultet BeogradMarketing
Specijalizacija
Diploma1974Ekonomski fakultet NišEkonomija

 
Reprezentativne reference
1.Marketing strategija (Monografija), Ekonomski fakultet Niš, 1996.
2.Međuzavisni marketing (Monografija), Ekonomski fakultet Niš, 2002.
3.Marketing istraživanja - sudije slučaja (koautorski udžbenik sa Suzanom Đukić), Ekonomski fakultet Niš, 2006.
4.Poslovno komuniciranje (koautorski udžbenik sa Mirom Avramović), Ekonomski fakultet Niš, 2006.
5.Unapređenje poslovne konkurentnosti (koautorska monografija sa S. Đukić i D. Radenković-Jocić), Ekonomski fakultet Niš, 2007.
6.Konkurentnost zasnovana na marketingu (Monografija), Ekonomski fakultet Niš, 2007.
7.From traditional to online marketing (koautor S. Đukić) u: Marketing in new Economy, redaktor Lj. Stanković, Ekonomski fakultet Niš, 2002. str. 95-114.
8.Research Industrial Bayer Behavior – Key Factor of Strategic Positioning, (koautor S.Đukić), Facta Universitatis, Series Economic and Organization, Vol. 1, No 8, 2000., pp. 17-25.
9.Unapređenje konkurentnosti kreiranjem vrednosti u mrežama, u: Razvijanje konkurentske prednosti preduzeća u Srbiji u uslovima Evropskih integracija, redaktor, Lj. Stanković, Ekonomski fakultet Niš, 2007, str. 1-20.
10.Analiza vrednosti potrošača, Ekonomske teme, 3/ 2003, str. 55-63

 
Naučne i stručne aktivnosti nastavnika
Ukupan broj citata: 0    Broj radova sa SCI(SSCI) liste: 0
Trenutno učešće na projektima    domaći: 2   međunarodni: 0
Usavršavanja:    
Drugi relevantni podaci:    Drugi podaci koje smatrate relevantnim: mentor 2 doktorske i 4 magistarske teze, član 4 komisije za odbranu doktorskih disertacija i više od 15 magistarskih teza; član Matičnog odbora za društvene nauke Ministarstva nauke, rukovodilac projekta broj 149052 „Razvijanje konkurentske prednosti preduzeća u Srbiji u uslovima Evropskih integracija“, član Saveta ministra za zaštitu potrošača, urednik časopisa Ekonomske teme i Facta Univeryitatis, series Economic and Organization, član redakcije časopisa Ekonomika preduzeća, podpredsednik SeMA
Upis

Studenske organizacije

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17