Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

О Економском факултету у Нишу

Економски факултет у Нишу је високошколска установа у саставу Универзитета у Нишу, која у обављању своје делатности обједињује образовни и научноистраживачки рад као компоненте јединственог процеса високог образовања. Факултет је основан Законом о изменама и допунама Закона о универзитетима (Сл.гласник НРС бр.23/1960). Оснивач Економског факултета у Нишу је Република Србија. До 1973. године био је у саставу Правно - економског факултета у Нишу, а потом се издваја у самосталну високошколску институцију.

На Економском факултету у Нишу студије су се одвијале на основном, последипломском и докторском нивоу. На основним студијама је од оснивања Економског Факултета у Нишу до усвајања новог Наставног плана, односно студијских програма, 23. новембра 2006. године дипломирало 8.145 студената, магистарске студије је завршило 90 студената, а одбрањене су 43 докторске дисертације. Према броју уписаних студената, квалитету образовања које се нуди, резултатима научноистраживачког рада, кадровском потенцијалу, Економски факултет у Нишу је постао препознатљива и респектабилна високошколска установа у Србији и окружењу.

У циљу праћења савремених тенденција у развоју високог образовања и економске науке, Економски факултет у Нишу је перманентно мењао свој Наставни план и наставне програме, усвајао нову уџбеничку литературу, обогаћивао библиотечки фонд и вршио пријем нових сарадника и истраживача. Ради усклађивања Наставног плана са болоњским процесом и Законом о високом образовању, који је донет септембра 2005. године, Економски факултет у Нишу је приступио редизајну свог наставног плана, односно изради нових студијских програма. Главни циљ нових студијских програма је укључивање Економског факултета у Нишу у јединствени европски образовни простор.

 

Упис

Студентске организације