Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Циљ докторских студија

Студијски програм докторских студија Економија има прецизно дефинисане циљеве. Завршетком овог студијског програма студент стиче академски назив доктор економских наука. Циљеви који се том приликом постижу су следећи:

 • стицање знања и развијање способности за самостално обављање научно-истраживања из области економских наука,
 • могућност истраживања модерне економске науке,
 • познавање научно-истраживачких метода из области економских наука,
 • развијање истинског академског интереса и компетенција,
 • учешће у домаћим и међународним научно-истраживачким пројектима,
 • могућност продубљивања знања из области економије,
 • сагледавање научних проблема као целине, у светлу других релеватних домена,
 • развијање способности организовања и учешћа у интердисциплинарним и мултидисциплинарним истраживањима,
 • постављање хипотеза и правилно тумачење научних резултата,
 • оспособљавање за израду научних радова,
 • публиковање научних резултата,
 • оспособљавање за критичку процену резултата научних истраживања,
 • оспособљавање за излагање и одбрану сопствених резултата научно-истраживачког рада,
 • оспособљавање за систематизовање, анализирање и критичко процењивање научних достигнућа из области економских наука,
 • коришћење стечених знања за даљи развој економске науке,
 • коришћење стечених знања за исправну анализу проблема из области економије,
 • наставак успешног рада у фундаменталним и апликативним истраживањима,
 • перманентно развијање стручне и научне компетенције,
 • на основу постојећих научних сазнања и самосталног научно-истраживачког рада дати оригиналан допринос науци,
 • имплементирање научних достигнућа у процес образовања.

 

Упис

Студентске организације