Latinica | English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Публикације

Статистика у економији

Статистика у економији


Издавач: Ниш: Економски факултет, 2013

Број страна: 428

ISBN 978-86-6139-071-5


Др Вера Ђорђевић

Уџбеник „Статистика у економији“ има за циљ да прикаже основне концепте у домену економије и менаџмента. Састављен је из десет глава које обрађују следеће области: статистику, податке и приказивање података, дескриптивне мере, случајне променљиве, статистичко закључивање, анализу варијансе, χ2 тест, статистичку контролу процеса, просту линеарну регресију, и корелацију и динамичку анализу. Свако поглавље дефинише, анализира и формулише основне појмове и категорије, које се затим примењују на конкретним примерима.

Упис

Студентске организације

AISEC