Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu

Šema starog nastavnog plana

I godina studija

Zajednička za sva tri smera
1. Politička ekonomija
2. Ekonomika preduzeća I
3. Finansijsko računovodstvo
4. Ekonomska geografija
5. Matematika
6. Filozofija
7. Sociologija
8. Osnovi menadžmenta

II godina studija

Smer: Poslovna ekonomija
9. Ekonomske doktrine
10. Ekonomika Jugoslavije
11. Ekonomika preduzeća II
12. Upravljačko računovodstvo
13. Finansijaska teorija i politika
14. Teorija i politika privrednog razvoja
15. Statistika
16. Strani jezik I
Smer: Finansijski menadžment
9. Ekonomske doktrine
10. Ekonomska politika
11. Ekonomika preduzeća II
12. Upravljačko računovodstvo
13. Monetarni i fiskalni menadžment
14. Agrarni menadžment
15. Statistika
16. Strani jezik I
Smer: Marketing
9. Ekonomske doktrine
10. Ekonomska politika
11. Ekonomika preduzeća II
12. Upravljačko računovodstvo
13. Finansijaska teorija i politika
14. Teorija i politika privrednog razvoja
15. Statistika
16. Strani jezik I

III godina studija

Smer: Poslovna ekonomija
17. Planiranje i razvoj politike preduzeća
18. Organizacija preduzeća
19. Teorija i politika cena
20. Ekonomika poljoprivrede
21. Ekonomika industrije
22. Ekonomika trgovine
23. Informatika
24. Strani jezik II
Smer: Finansijski menadžment
17. Planiranje i razvoj politike preduzeća
18. Organizacija preduzeća
19. Teorija i politika cena
20. Bankarski menadžment
21. Industrijski menadžment
22. Poslovne finansije
23. Operaciona istraživanja
24. Informatika
25. Strani jezik II
Smer: Marketing
17. Planiranje i razvoj politike preduzeća
18. Organizacija preduzeća
19. Teorija i politika cena
20. Marketing
21. Bankarski menadžment
22. Industrijski menadžment
23. Operaciona istraživanja
24. Informatika
25. Strani jezik II

IV godina studija

Smer: Poslovna ekonomija
25. Teorija i analiza bilansa
26. Marketing
27. Poslovne finansije
28. Međunarodni ekonomski odnosi
29. Bankarstvo
30. Operaciona istraživanja
31. Privredno pravo
32. Upravljanje poslovnom logistikom
Izborni predmeti - jednosemestralni (biraju se dva od tri)
33. Revizija
34. Upravljanje resursima preduzeća
35. Ekonomika tranzicije
Smer: Finansijski menadžment
26. Teorija i analiza bilansa
27. Revizija
28. Međunarodni ekonomski odnosi
29. Teorija privrednog razvoja
30. Marketing
31. Trgovinski menadžment
32. Upravljanje poslovnom logistikom
33. Privredno pravo
Izborni predmeti - jednosemestralni (biraju se dva od tri)
34. Berza i berzansko poslovanje
35. Finansijska matematika
36. Menadžment u osiguranju
Smer: Marketing
26. Teorija i analiza bilansa
27. Međunarodni marketing
28. Upravljanje poslovnom logistikom
29. Međunarodni ekonomski odnosi
30. Trgovinski menadžment
31. Agrarni menadžment
32. Poslovne finansije
33. Privredno pravo
Izborni predmeti - jednosemestralni (biraju se dva od tri)
34. Ponašanje potrošača
35. Tržišno komuniciranje
36. Berza i berzansko poslovanje

Student's Unions

EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra
Ujedinitelja 11
18105 Niš, Srbija

PIB: 100667088
Registration No: 07174705
Gyro account:
840-1683666-17