СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ И МОДУЛИ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

Наставни процес на академским студијама остварује се кроз предавања, вежбе, семинарску наставу, консултације, стручне праксе, менторски рад, факултативну наставу, итд. У оквиру основних академских студија, које трају 4 године (8 семестара), постоје 4 студијска програма. Студијски програми на основним академским студијама су:

  1. ОПШТА ЕКОНОМИЈА
  2. РАЧУНОВОДСТВО, РЕВИЗИЈА И ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ
  3. ФИНАНСИЈЕ, БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕ
  4. ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ

На студијском програму Пословно управљање настава се одвија у оквиру четири смера (модула) са идентичним наставним предметима на првој години студија. Са уписом на студијски програм Пословно управљање студент се одмах опредељује за један од следећих смерова (модула):

  1. МЕНАЏМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА,
  2. МАРКЕТИНГ,
  3. МЕЂУНАРОДНИ МЕНАЏМЕНТ,
  4. МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУ.

Наставни план Економског факултета у Нишу конципиран је на савременим основама, по угледу на наставне планове факултета економије и менаџмента тржишно развијених земаља. План је максимално усклађен са захтевима постављеним Болоњском декларацијом. Почев од 2007/2008. академске студије су организоване по систему 4+1+3 (основне студије у трајању од 4 године, мастер 1 година и докторске студије 3 године).