СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ И МОДУЛИ

Општа економија

Студијски програм Општа економија образује економисте - стручњаке, са компетенцијама у областима макро и микроекономске анализе, економске политике и економске теорије. Дипломирани студенти овог студијског програма студенти стичу услове да се креативно баве економским проблемима у друштвеним органима и институцијама, у организацијама специјализованим за друштвено планирање, развој и инвестиције, великим привредним системима и сл.

Наставни план студијског програма Општа економија можете погледати овде.

По завршетку основних академских студија, као исход образовања, дипломирани економиста са модула Економија и јавно управљање познаје и разуме релевантне концепције, решења и инструменте у области економске теорије и анализе и управљања у јавном сектору, које може да примени кроз креативни радни ангажман. Дипломирани студент је оспособљен да компетентно учествује у решавању проблема који произилазе из функционисања привреде и јавне управе, менаџмента јавних ресурса, дефинисања јавних политика, релација државе и тржишта, проблематике развијених и земаља у развоју као и за бављење педагошким и публицистичким радом из области економије.

Сврха модула Економија и јавно управљање је оформљавање економског кадра усмереног ка области опште економске теорије и анализе и релевантним аспектима јавног сектора. Модуларно специфичне компетенције на модулу Економија и јавно управљање односе се на скуп знања, вештина, способности и ставова из области микро- и макрекономске анализе, методологије економских истраживања, економије јавног сектора, економске политике. Оне могу бити делотворно примењене у државним органима, институцијама и предузећима, у институцијама задуженим за друштвено планирање, развој и инвестиције, великим економским системима. Послови за које је оспособљен дипломирани економиста на овом смеру су:

  • послови економисте у предузећима јавног сектора свих профила делатности,
  • послови консалтинга, аналитике и предвиђања макроекономских кретања,
  • послови економисте у органима државне управе републичког, регионалног и локалног нивоа
  • послови економисте у државним агенцијама,
  • послови економисте у синдикатима, удружењима послодаваца.
  • послови економског коментатора, уређивања у издаваштву из области економије, научно истраживачког рада у области економије.