УПИС НА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС

Кандидати приликом пријављивања на конкурс подносе следећу документацију:

 • пријаву на конкурс (купује се у књижари Факултета),
 • очитану биометријску личну карту са чипом, односно фотокопију биометријске личне карте без чипа,
 • сведочанства сва четири разреда средње школе,
 • диплому (сведочанство) о завршном испиту,
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (уплата се врши у одговарајућем износу на жиро рачун Економског факултета у Нишу бр. 840-1683666-17).

Потребну документацију кандидати достављају Служби за наставу и студентска питања.

Пријављивање кандидата је од 19. до 25. јуна 2024. године.

Програм афирмативне мере уписа - потребни обрасци:


Упис кандидата који су примљени на конкурс

Кандидати који су испунили услове за упис на Факултет у својству буџетских или самофинансирајућих студената, дужни су да у за то предвиђеном року Служби за наставу и студентска питања доставе попуњену следећу документацију - образце:

 • два обрасца ШВ-20 (купују се у књижари Факултета),
 • индекс (купује се у књижари Факултета),
 • 2 фотографије формата 4 x 6 cm,
 • изјава за буџетске студенте (добија се у књижари Факултета),
 • доказ о уплати школарине (само за самофинансирајуће студенте),
 • уговор за самофинансирајуће студенте (добија се у књижари факултета, само за самофинансирајуће студенте који школарину плаћају на рате),
 • доказ о уплати осигурања и семестралне уплате,
 • листа жељених изборних предмета I године студија.

Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати уместо њега другог кандидата, према редоследу на јединственој ранг листи.

Уколико након завршетка термина за упис неко од студената који је остварио право финансирања из буџета не поднесе захтевану документацију за упис на прву годину студија, линија која разграничава буџетске од самофинансирајућих студената се помера за број упражњених места. Ово клизање листе се обавља крајем радног дана у којем се завршава упис на прву годину студија.