УПИС НА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

Рангирање кандидата

Избор кандидата за упис у I годину основних студија обавља се према резултатима постигнутим на пријемном испиту и према општем успеху постигнутом у средњој школи, а на основу ранг листе која се сачињава према укупном броју бодова. Кандидат може освојити највише 100 бодова.

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 16 а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи се заокружује на две децимале.

Кандидат може на пријемном испиту остварити од 0 до 60 бодова из предмета који је полагао на пријемном испиту. Напомена: остварени резултат се заокружује на две децимале.

Чланови комисије утврђују јединствену ранг листу за кандидате који се финансирају из буџета и оне који плаћају школарину. Место на јединственој ранг листи, односно број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину основних студија, као и да ли ће бити финансиран из буџета или ће плаћати школарину.

У процесу акредитације Економском факултету у Нишу, одобрен је упис 500 студената (буџетских и самофинансирајућих) на прву годину студија. Одлуку о броју студената који се финансирају из буџета доноси Национални савет за високо образовање (априла или маја текуће године) па ће повезани подаци бити објављени на сајту Факултета у том периоду.

Кандидат може бити уписан као буџетски студент ако је освојио више од 51 бода (укупно, од могућих 100) и рангиран је на листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета који је одређен конкурсом.

У случају да два кандидата имају исти број бодова на ранг листи они остварују иста права. На пример, ако је један од двоје студената са истим бројем бодова на јединственој ранг листи на последњем месту дела листе студената који остварују право финансирања из буџета, а други на првом месту које је предвиђено за самофинансирање, оба студента ће остварити право на финансирање из буџета.

Кандидат може бити уписан у прву годину студија као самофинансирајући студент уколико је остварио више од 30 бодова (укупно, од могућих 100) и уколико се на јединственој ранг листи налази на позицији до броја одобреног за упис кандидата који плаћају школарину.

РЕЧ ДЕКАНА

Драги средњошколци,

Младост, енергија и мудрост коју носите у себи су гаранција да можете издржати захтеве времена које долази и извршити прави избор будуће професије. Звање дипломираног економисте које можете стећи завршетком студија на Економском факултету у Нишу, и знање које ћете понети, отвара Вам бројне могућности запошљавања и обезбеђује уклапање у савремене светске трендове. Доказ ове тврдње су чињенице да се многи бивши студенти овог Факултета данас налазе на значајним државним и политичким функцијама, да су власници или менаџери успешних предузећа и банака, да дипломирани економисти овог Факултета без икаквих проблема настављају своје школовање на мастер и докторским студијама у иностранству.

Атрактивност студија на овом Факултету и квалитет научног рада запослених потврђује уписивање све бројније и квалитетније генерације студената.

Због Вас, драги средњошколци, и ваших снова, Факултет ће се још више трудити да Ваше образовање буде комплементарно са европским и иде у корак са светским.

Добродошли на Економски факултет Универзитета у Нишу.

Проф. др Тадија Ђукић