СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ И МОДУЛИ

Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање

Исход образовања на модулу Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање је познавање и разумевање свих релевантних концепција, решења и инструмената за реализацију рачуноводствене и ревизорске функције, као и финансијског управљања, који могу бити креативно примењени у различитим управљачким окружењима. Дипломирани студент способан је да компетентно партиципира у разноврсним облицима рачуноводствене обраде привредних токова - генерисању екстерних финансијских као и специјализованих интерних извештаја; интерној ревизији, екстерној ревизији финансијских извештаја, финансијском управљању и организацији рачуноводственог иформационог система

Сврха модула Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање је образовање економиста за обављање послова у области рачуноводства, ревизије и финансијског управљања.  Модуларно специфичне компетенције на модулу Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање, односе се на скуп знања, вештина, способности и ставова везаних за области: припремања и састављања екстерних финансијских извештаја; припремања и састављања специјализованих интерних извештаја; интерне ревизије, финансијског управљања, екстерне ревизије финансијских извештаја и организације рачуноводственог иформационог система. Та знања, вештине, способности и ставови могу бити делотворно употребљена у финансијском сектору (банке, осигуравајућа друштва, инвестициони и пензиони фондови), профитном сектору (производни, трговачки и услужни привредни субјекти) као и у непрофитиним организацијама. Скуп послова које може обављати дипломирани економиста са овог модула је следећи:

  • послови из домена финансијског и управљачког рачуноводства у привредним и непривредним организацијама;
  • интерна ревизија;
  • екстерна ревизија;
  • државна ревизија;
  • доношење финансијских и инвестиционих одлука;
  • послови инвестиционог саветника;
  • послови финансијско-рачуноводствене анализе; процене вредности предузећа;

Детаљан наставни план студијског програма можете погледати овде.

Презентацију студијског програма можете преузети овде.