ECDL standard u skladu sa novim informatickim i komunikacionim tehnologijama

Ubrzan razvoj ICT-a, primena mobilnog racunarstva, mobilnih telefona, GPS uredaja i drugih, prouzrokovalo je i promenu ECDL nastavnog plana i uvodenje nastavnog programa Syllabus V5.0 po kome ce se vršiti buduca evropska ICT sertifikacija.

Syllabus V5.0

Syllabus 5.0 je nadgradnja ECDL osnovnog programa Syllabusa 4.0 široko primenjivanog od 2004.god. Zasnovan je na uvodenju noviteta nastalih usled tehnoloških promena ICT ali i na stecenom iskustvu prilikom korišcenja predhodnih ECDL nastavnih programa.

Što je novo u Syllabusu V5.0 ?

Osnovna struktura ECDL V4.0 prethodnog programa od 7 modula ostaje nepromenjena. Syllabus Version 5.0 je potpuno prilagoden informaciono komunikacionom okruženju u kome se danas obavljaju svakodnevne aktivnosti. Kljucne promene u Syllabus V5.0 su:
- poznavanje koriš
cenja novih aplikacija i opreme u oblasti mobilnih racunara uz osvrt na pojavu novih medija, kao što je “podcasting”, i novih oblasti u komunikacijama, kao što je VoIP, online Chat, isl. Takode kandidatima omogucava sticanje znanja po pitanju bezbednosti, kao sto su  „phishing“ i „spy ware“.
- ugra
dena su iskustva dobre prakse: neke kategorije i nazivi setova veština su promenjeni ili odbaceni, a neki zadaci su dodati, promenjeni ili repozicionirani radi osiguravanja logicnijeg redoseda u programu.


Syllabus 5.0 razvila je ECDL Fondacija koristici rigorozne razvojne procese, bazirane na iskustvima korisnika racunara, strucnjaka i IT profesionalaca iz celog sveta. Komentari i povratne informacije, polaznika, testnih centara i izdavaca literature u korišcenju Syllabus 4.0 su bili su polazna osnova za razvoj nove verzije programa.

Dodatne informacije.
Syllabus v5.0
EKONOMSKI FAKULTET NIŠ - SERTIFIKOVANI TEST CENTAR