Fondacija za Evropsku kompjutersku vozacku dozvolu (ECDL-F)
je globalno upravljacko telo ovlašceno za izdavanje licence ECDL, vodeceg svetskog sertifikacionog programa za krajnje korisnike personalnih kompjutera.
ECDL-F je neprofitna organizacija osnovana pod pokroviteljstvom vodecih evropskih nacionalnih kompjuterskih udruženja clanica CEPIS - Council of European Professional Informatics Societies.
Evropska Komisija je još aktom od 17.02.2003.god. br. COM 796 donela jedinstveni okvir transparentnosti kvalifikacija i kompetentnosti - Europass, cijom je tackom 1.2.5 definisala ECDL kao standard koji definiše široko prepoznatljivu obuku i kvalifikaciju za informaticko društvo.
Iz svoje prvobitne formacije vezane za Evropsku Uniju, ECDL-F je proširila i ojacala svoje veze u Ujedinjenim Nacijama i kompjuterskim udruženjima u svetu, tako da danas ima vodecu ulogu u 148 zemalja sveta sprovodeci ECDL/ICDL standarde opšteg informatickog obrazovanja.

ECDL oko sveta

ECDL-Fondacija je osnovana kao rezultat inicijative EU i UN da se podigne nivo IT vestina u koriscenju racunara.
Izvan Evrope, ECDL program je poznat kao Internacionalna kompjuterska vozacka dozvola (ICDL) i sprovodi je UNESCO kao i ovlašcena informaticka udruženja zemalja clanica.
ECDL-F ustanovljava ECDL i ICDL nosioce prava licence sirom sveta, koji zatim prosleduju svoje sertifikacione programe kompjuterskih veština na lokalnoj osnovi, bazirane na striktno postavljenim direktivama i standardima kvaliteta.
Pod nadzorom nacionalnih nosilaca licenci, ovlašceni Test centri i prodavci kurs materijala obezbeduju obuku i usluge testiranja, kao i materijal za obuku.
Organizacija - clanica ECDL - u svakoj zemlji je odgovorna za autorizovanje svojih lokalnih Test centara. Ovi obuhvataju škole, univerzitete, fakultete i više škole, kao i privatne i državne centre za obuku.
ECDL-F kreira direktive i standarde kvaliteta, koji regulišu procedure uvodenja ECDL koncepta i obezbeduju da se konceptom rukovodi na dosledan nacin u svim zemljama, pridržavajuci se nacelima univerzalnosti.
Sigurni u poslu sa ... Evropskom kompjuterskom  vozackom dozvolom
EKONOMSKI FAKULTET NIŠ - SERTIFIKOVANI TEST CENTAR
EKONOMSKI FAKULTET NIŠ - SERTIFIKOVANI TEST CENTAR