Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu
Curriculum Vitae
Knjiga nastavnika

Dragoslav Kitanović

Rođen je u Ravnoj Dubravi 21. decembra 1949. godine. Osnovnu školu je završio u rodnom mestu, a srednju u Požarevcu sa odličnim uspehom. Na Ekonomski fakultet u Nišu upisao se školske 1968/69 godine i diplomirao septembra 1972.godine. U toku studija više puta je nagrađivan za uspeh od strane Ekonomskog fakulteta i Univerziteta u Nišu.

Godine 1973. upisao je poslediplomske studije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smer Politika privrednog razvoja. U toku 1975.godine položio je sve ispite sa prosečnom ocenom 9 (devet) i uspešno odbranio seminarske radove. Magistarski rad odbranio je 18. juna 1979.godine. Doktorsku disertaciju prijavio je 1980. godine, uspešno je uradio i javno odbranio 1. jula 1983. godine.

Godine 1973. godine izabran je za asistenta-pripravnika na predmetu Politička ekonomija, a 1976. za asistenta na istom predmetu. Za docenta je izabran 1984. godine, a u zvanje vanrednog profesora 1993.godine. Za redovnog profesora na predmetu Politička ekonomija izabran je 1998.godine.

Pored dugogodišnje uspešne nastave iz predmeta Politička ekonomija, Kitanović je u posmatranom periodu izvodio nastavu na posle-diplomskim studijama na disciplinama: Savremena ekonomska analiza, Vrednosti, ciljevi i motivi privrednog razvoja i Socijalna ekologija i privredni razvoj. Bio je mentor i član više komisija kod doktorskih i magistarskih disertacija. Recenzirao je više udžbenika, monografija i članaka.

Pored nastavno-naučne aktivnosti na Fakultetu dr Dragoslav Kitanović je obavljao i sledeće funkcije: prodekan Fakulteta, predsednik Radničkog saveta fakulteta, šef Katedre za opštu ekonomsku teoriju, član komisije za poslediplomske studije, član redakcije časopisa «Teme», kao i član drugih tela i komisija na Fakultetu i Univerzitetu. Povodom 25. godina rada i postojanja Ekonomskog fakulteta u Nišu dobio je Pohvalnicu za doprinos razvoju Ekonomskog fakulteta, a povodom 35. godina rada Fakulteta dobio je Povelju za doprinos njegovom razvoju.


 
Ime i prezimeDragoslav Kitanović
Zvanjeredovni profesor
InstitucijaEkonomski fakultet Niš
Uža naučna oblastOpšta ekonomska teorija

 
Akademska karijera
godinainstitucijaoblast
Izbor u zvanje1998Ekonomski fakultet NišOpšta ekonomska teorija
Doktorat1983Ekonomski fakultet NišOpšta ekonomska teorija
Magistratura1979Ekonomski fakultet BeogradOpšta ekonomska teorija
Specijalizacija
Diploma1972Ekonomski fakultet NišEkonomija

 
Reprezentativne reference
1.Udžbenik „Makroekonomija“ (koautori dr Marko Sekulović, dr Slobodan Cvetanović), 1997., Zavod za izdavanje udžbenika, Beograd.
2.Udžbenik „Politička ekonomija“ (koautori dr Bogdan Ilić, dr Zoran Đokić), 2000., Savremena administracija, Beograd.
3.Udžbenik „Osnovi političke ekonomije“ (koautor dr Nataša Golubović), 2003., Ekonomski fakultet Niš.
4.Udžbenik „Osnovi ekonomije“ (koautor dr Nataša Golubović), 2006., Ekonomski fakultet Niš.
5.Udžbenik „Načela ekonomije (koautor dr Branislav Mitrović), 2007., Ekonomski fakultet Niš
6.Udžbenik „Principi ekonomije“ (koautor dr Dušan Zdravković), 2004., Ekonomski fakultet Niš
7.Monografija „Globalne društvene promene i problemi tranzicije“ (koautor dr Petar Hafner), 1996., Prosveta, Niš.
8.Socijalna pravda i ekonomska efikasnost, članak, Međunarodni naučni skup „Problemi i pravci razvoja privrede u tranziciji“, Ekonomske teme, Niš, 2/1997.
9.Market Disadvatages in Resources Allocation – Market Failures, članak, (koautor Nataša Marković), Facta Universitatis, 1994.
10.Značaj teorije transakcionih troškova za ekonomiju zemalja u tranziciji, članak, (koautor dr Dragan Petrović), Ekonomski anali, Beograd, 2000.

 
Naučne i stručne aktivnosti nastavnika
Ukupan broj citata: 1    Broj radova sa SCI(SSCI) liste: 0
Trenutno učešće na projektima    domaći: 0   međunarodni: 0
Usavršavanja:    
Drugi relevantni podaci:    Izvođenje nastave na poslediplomskim studijama na disciplinama: Savremena ekonomska analiza, Vrednosti, ciljevi i motivi privrednog razvoja i Socijalna ekologija i privredni razvoj. Bio je mentor i član više komisija kod doktorskih i magistarskih disertacija. Recenzirao je više udžbenika, monografija i članaka. Pored nastavno-naučne aktivnosti na Fakultetu, obavljao i sledeće funkcije: prodekan Fakulteta, predsednik Radničkog saveta fakulteta, šef Katedre za opštu ekonomsku teoriju, član komisije za poslediplomske studije, član redakcije časopisa «Teme».

Pregled ostvarenih ESPB-a

Broj indeksa:
Upis

Studenske organizacije

AISEC
EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra 11
18105 Niš
Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17