Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu
Curriculum Vitae
Knjiga nastavnika

Miloš Todorović

I Adresa:
Ekonomski fakultet
predmet: Medjunarodni ekonomski odnosi
Univerzitet u Nišu
Trg Kralja Aleksandra, 11
Niš, Srbija
Tel: +381 18 528 640
+ 381 64 1662244
Fax: +381 18 523 859

e-mail: milos.todorovic@eknfak.ni.ac.zu
miltod@bankerinter.net

II Datum i mesto rodjenja:
19. mart 1962. (Prokuplje, Srbia)

III Obrazovanje
Ekonomski fakultet Univerzitet u Nišu 1985
Magistarske studije Univerzitet u Beogradu 1991
Doktorat Univerzitet u Novom Sadu 1997

Magistarska teza: Spoljni dugovi zemalja u razvoju osamdesetih godina-
uzroci i moguća rešenja, odbranjena 27. februara
1991. na Ekonomskom fakultetu u Beogradu (Univerzitet u Beogradu),
(mentor magistarske teze: prof. dr Ljubiša Adamović)

Doktorska disertacija: Uvoz kapitala i privredni razvoj zemalja u
transformaciji, odbranjena 3. juna 1997. na Ekonomskom fakultetu u Subotici (Univerzitet u Novom Sadu).
(mentor: prof. dr Djurica Acin)

IV Radno iskustvo
asistent na predmetu Medjunarodni ekonomski odnosi na Ekonomskom
fakultetu u Nišu (Univerzitet u Nišu) 1985-1997
docent na predmetu Medjunarodni ekonomski odnosi na Ekonomskom fakultetu u Nišu (Univerzitet u Nišu) 1997 - 2003
vanredni profesor na predmetu Medjunarodni ekonomski odnosi na Ekonomskom fakuultetu u Nišu (Univerzitet u Nišu) od 2003

V Nastavne aktivnosti
Kursevi iz Medjunarodnih ekonomskih odnosa na redovnim studijama
Ekonomskog fakulteta u Nišu u okviru kojih su proučavane: Teorija medjunarodne trgovine, medjunarodne finansije, Strane investicije, Teorija i politika platnog bilansa, Spoljnotrgovinska politika, Medjunarodna ekonomska integracija, Spoljnotrgfovinski menadžment itd; (od 1985. do 2002)
Specijalizovani kursevi i seminari iz oblasti spoljnotrgovinskog i deviznog
poslovanja (primena Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju, Zakona o deviznom poslovanju, Zakona o stranim ulaganjima itd.) koji su organizovani u: Nišu, Kruševcu, Čačku, Valjevu, Požarevcu, Vranju itd (od 2000. do 2002.);
Specijalizovani kursevi za izradu biznis planova za konkureisanje za donacije
kod američke nevladine agencije Mercy Corps Investment Services koji su održani u: Prokuplju, Priboju, Kuršumliji, Žitoradj (2001 - 2002)i;
Specijalizovani kursevi za izradu biznis plana kod nevladine organizacije
CHF koji su održani u Leskovcu i Lebanu
Specijalizovani kursevi za izradu biznis plana za UNDP (United Nations
development program) koji su održani u Vranju i na Pali’u
Specijalizovani kursevi za izradu biznis plana za Agenciju za mala i srednja
preduze’a u Nišu
Specijalizovani seminari o primeni Zakona o privatizaciji i stranim ulaganjima
koji je održan u Leskovcu (2002);
Seminar o stranim ulaganjima koji je održan na Pravnom fakultetu u Nišu.

VI Tribine
Spoljni dugovi zemalja u razvoju i Jugoslavija, održana na Ekonomskom
fakultetu u Nišu, 1991.
Ekonomske sankcije i privredni razvoj Jugoslavije, Ekonomski fakultet u
Nišu, (1996);
Uvoz kapitala i privredni razvoj zemalja u tranziciji, Ekonomski fakultet u
Nišu, (1997);
Ekonomski aspekti NATO agresija na Jugoslaviju, Univerzitet u Nišu, (1999)

VII Istraživačka specijalnost
glavna: medjunarodne finansije, uvoz kapitala, strane investicije
ostale: spoljnotrgovinska politika, medjunarodne integracije, spoljnotrgovinski
menadžment itd.

VIII Istraživačke studije (projekti)
Ministarstvo nauke Republike Srbije Strategija, sistem i politika spoljnoekonomskih odnosa Srbije (1995. - 2000.)

UNESCO:
“Novi modeli finansiranja visokog obrazovanja i finansijski menadžment institucija visokog obrazovanja” (2002 – 2003)

Opto International
Projekat švekske medjunarodne agencije za razvoj (Swedish International Development Agency - SIDA) pod nazivom “Reka mleka”

VIII Izdavačka aktivnost
Redaktor časopisa "Menadžment u privredama u tranziciji" koji je izdat povodom bilateralnog naučnog skupa Ekonomskog fakulteta u Nišu (Univerziteta u Nišu) i Univerziteta za upravljanje i Fakulteta za upravljanje i informatiku (Univerziteta za nacionalnu i svetsku ekonomiju) iz Sofije (Bugarska) koji je održan 1999.

IX Konferencije
"Nenadžment u privredama u tranziciji", Ekonomski fakultet u Nišu, bilateralna konferencija sa "Univerzitetom za nacionalnu i svetsku privredu iz Sofije (Bugarska), 1999;
"Efekti i perspektive tranzicije u post socijalističkim privredama", Ekonomski fakultet u Nišu, 2000;
Novi modeli finansiranja visokog obrazovanja i finansijski menadžment institucija visokog obrazovanja, Bon (Nemačka), 2002;
Novi modeli finansiranja visokog obrazovanja i finansijski menadžment institucija visokog obrazovanja, Bukurešt (Rumunija), 2003;
veliki broj konferencija na Ekonomskom fakultetu u Nišu, Pravnom fakultetu u Nišu itd.

X Učešće u komisijama za odbranu doplomskih radova
Mentor više od 50 diplomska radova na Ekonomskom fakultetu u Nišu;
Član velikog broja komisija za odbranu diplomskih radova na Ekonomskom
fakultetu u Nišu
Član komisija za odbranu 6 magistarska rada na Ekonomskom fakultetu u Subotici (Univerzitet u Novom Sadu)
Član komisije za odbranu magistarskog rada na Fakultetu tehničkih nauka u Novom sadu
Mentor za dve doktorske disertacije na Ekonomskom fakultetu u Nišu

XI-1 Objavljene knjige
"Uvoz kapitala i privredni razvoj", Zadužbina Andrejević, Beograd, 1998.
"Leksikon spoljne trgovine", Ekonomski fakultet, Niš, 2001.
"Medjunarodni ekonomski odnosi" (udžbenik), Pigmalion Novi Sad, 2004.
"Medjunarodni ekonomski odnosi" (udžbenik, drugo izdanje), Pigmalion Novi Sad, 2006.

XI-2 Članci
1. ''Zaduženost zemalja u razvoju i politika uslovljenosti MMF-a'', Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Nišu, Niš, 1987, str. 431 – 440.
2. ''Devizni kurs i spoljna zaduženost'', Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u NIšu, Niš, 1988, str. 307 – 313.
3. ''Šanse i prepreke privatizacije'', Ekonomske teme, Ekonomski fakultet, Niš, , 1991, br. 1-2, str. 202 – 208.
4. ''Perspektive za rešavanje problema spoljne zaduženosti'', Ekonomika, Niš, 1991, br. 6. str. 174 – 178.
5. ''Ekonomske dileme Istoka i Juga'', Ekonomski anali, Ekonomski fakultet, Beograd, 1991, br. 110.
6. ''Spoljnotrgovinska blokada i privredni razvoj'', Ekonomske teme, Ekonomski fakultet, Niš, 1993, br. 1–2, str. 13 – 17.
7. ''Internationalization of Currencz'', Facta Universitatis, Universitz of Nis, 1993, pg. 178 – 187.
8. ''Demokratija, privatizacija, liberalizacija ekonomskih tokova sa inostranstvom, Ekonomske teme, Ekonomski fakultet, Niš, 1994, br. 1–2, str. 73 – 78.
9. ''Dolarizacija privreda u tranziciji'', Jugoslovensko bankarstvo, Beograd, 1995, br. 11-12, str. 56 – 59.
10. ''Uvoz kapitala u uslovima razvoja ili Damoklov mač'', Ekonomske teme, Ekonomski fakultet, Niš, 1997, br. 2, str. 125- 135.
11. ''Intraindustrijska razmena između zemalja istočne Evrope i Evropske unije'' (koautorski rad sa IvanomMarkovićem), Menadžment u privredama u tranziciji (bilateralni naučni skup Ekonomski fakultet Niš – UNSS Sofija), Ekonomski fakultet, Niš, 1999, str. 195 – 203.
12. ''Theoretical and Practical Aspects of Foreign Investments in East Europe'', Problems of Development of Foreign Economic Relations and Atraction of Foreign Investments, National Universitz Doneck, Ukraine, 1999, pg. 521 – 528.
13. ''Predviđanje deviznih kurseva putem neuronskih mreža'' (koautorski rad sa prof. dr Radmilom Jovanović i mr Ognjenom Radovićem), Strategija transformacije velikih preduzeća u uslovima globalizacije, Ekonomski fakultet, Beograd, 1999, str. 63 – 66.
14. ''Da li tranzicija u Istočnoj Evropi pomaže proces globalizacije'', Ekonomske teme, Ekonomski fakultet, Niš, 2000, br. 2. str. 209 – 215.
15. 'Srbija izmedju ekonomskih sankcija i liberalizacije spoljne trgovine', Problems of development of forign economic relations and attraction of forign investment, Donetck Ukraina, 2001.
16. ''Ekonomski odnosi Jugoslavije sa svetom u uslovima globalizacije'', Ekonomski fakultet Beograd – Naučno društvo ekonomista Jugoslavije, Beograd, 2001, str. 148 – 153.
17. ''Osnovne poluge procesa globalizacije'', Ekonomske teme, Ekonomski fakultet, Niš, 2003, br. 2, str. 29 – 39.
18. ''Apsurdi integracije i dezintegracije balkanskih zemalja'', Ekonomski fakultet, Niš, 2003, br. 8, str. 77 – 82.
19. ''Strategija spoljnogrgovinskih odnosa Srbije sa EU'' (koautorski rad sa mr Ivanom Markovićem), Poslovna politika, Beograd, 3/2004, str. 29 – 33.
20. ''Politički i ekonomski aspekti pristupanja Evropskoj uniji'' (koautorski rad sa mr Ivanom Markovićem), SZNOPIS, 14-1/09, 2004, str. 107 - 112
21. ''Ispunjenost ekonomskih i političkih uslova za brži ulazak u EU, (koautorski rad sa mr Ivanom Markovićem), Poslovna politika Beograd, 11/2004, str. 25 – 28.
XI-3 Praktični radovi
Učestvovao u izradi:
1. Biznis planova za firme koje konkurišu za sredstva kod Fonda za razvoj Republike Srbije;
2. Biznis planova za firme koje su konkurisale za donacije kod američke agencije Mercy Corps Investment Services";
3. Biznis planova za firme koje su konkurisale za sredstva kod Nacionalne banke Grčke;
4. Biznis planova za 19 zemljoradničkih zadruga koje su preko UNDP aplicirale za donacije i kredite kod raznih agencija i poslovnih banaka
5. Investicionih projekata za potrebe firmi koje konkurišu za sredstva kod raznih finansijskih institucija;
6. Procena vrednosti kapitala.

XII Organizovanje kurseva:
 Kurs za spoljnotrgovinski menadžment u Nišu, Kruševcu, Čačku, Valjevu, Požarevcu, Vranju.
 Kurs o privatizaciji u Leskovcu.
 Kurseve o izradi biznis planova u Nišu, Prokuplju, Priboju itd.Šapcu, Požarevcu, Paliću, Vranju itd.

XIII Konsultantske aktivnosti:
Stručni konsultant velikog broja firmi u južnoj Srbiji.

XIV Ostale aktivnosti:
• Učestvovao u izradi velikog broja (preko 50) biznis planova zaa firme u južnoj Srbiji;
• Ovlašćeni provajder francuske agencije ‘’ Louis Berger’’ i agencije za mala i srednja preduzeća u Nišu.
• Spoljni saradnik agencija CHF, Opto international i UNDP (United Nations Development Program).

XV Strani jezici:
Engleski (govori, čita, piše)
Francuski (govori, čita, piše)
Ruski (govori i čita)
 
Ime i prezimeMiloš Todorović
Zvanjeredovni profesor
InstitucijaEkonomski fakultet Niš
Uža naučna oblastMeđunarodna ekonomija

 
Akademska karijera
godinainstitucijaoblast
Izbor u zvanje2003Ekonomski fakultet NišMeđunarodna ekonomija
Doktorat1997Ekonomski fakultet SuboticaMeđunarodna ekonomija
Magistratura1991Ekonomski fakultet BeogradMeđunarodna ekonomija
Specijalizacija
Diploma1985Ekonomski fakultet NišEkonomija

 
Reprezentativne reference
1.Međunarodni ekonomski odnosi (koautorski udžbenik sa dr Đuricom Acinom i dr Stanislavom Acin Sigulinski), Pigmalion Novi Sad, 2006.
2.Leksikon spoljne trgovine, Ekonomski fakultet, Niš, 2001.
3.Globalna ravnoteža (monografija), Ekonomski fakultet Niš, 2007.
4.Uvoz kapitala i privredni razvoj (monografija), Zadužbina Andrejević, Beograd, 1998.
5.Ugroza gorkih deneg valutnoi sisteme, Sbornik naučnih trudov Problemi sotrudničestva meždu stranami jugo- vostočnoi Evropi v ramkah černomorskogo ekonomičeskogo sotrudičestva i guam Donecki nacionalni universitetHozjaistvenaja akademija IM D. Cenova Svišt
6.Apsurdi integracije i dezintegracije balkanskih zemalja, Regionalni razvoj i demografska kretanja, Ekonomski fakultet, Niš,, 2003 br. 8, str. 77-82.
7.Osnovne poluge procesa globalizacije, Ekonomske teme, Ekonomski fakultet, Niš, 2003, br. 2, str. 29 – 34.
8.Intraindustrijska razmena između zemalja Istočne Evrope i Evropske unije (koautorski rad sa mr Ivanom Markovićem), Menadžment u zemljama u tranziciji (bilateralni naučni skup Ekonomski fakultet Niš – UNSS Sofija), Niš, 1999, str. 195 – 203.
9.Dolarizacija privreda u tranziciji, Jugoslovensko bankarstvo, Beograd, 1995, br. 11-12, str. 52 – 55..
10.Internationalization of Currency, Facta Universitatis, University of Nis, 1993, pg. 178 - 187.

 
Naučne i stručne aktivnosti nastavnika
Ukupan broj citata: 2    Broj radova sa SCI(SSCI) liste: 0
Trenutno učešće na projektima    domaći: 1   međunarodni: 3
Usavršavanja:    
Drugi relevantni podaci:    Od 2006. vrši funkciju prodekana za nastavu, rukovodilac kursa poslediplomskih studija ''Spoljna trgovina'', mentor za dve doktorske teze Postupak izbora u zvanje redovnog profesora je u toku. Nastavno naučno veće Ekonomskog fakulteta u Nišu je 28. 2. 2008. godine donelo odluku o izboru u zvanje redovnog profesora i čeka se samo potvrda Senata Univerziteta u Nišu.

Pregled ostvarenih ESPB-a

Broj indeksa:
Upis

Studenske organizacije

AISEC
EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra 11
18105 Niš
Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17