Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu
Curriculum Vitae
Knjiga nastavnika

Biljana Predić

Datum rođenja: 24.01.1946. Niš

Adresa kući: Maksima Gorkog 7/53
18 000 Niš
Srbija i Crna Gora

Adresa na poslu: Ekonomski fakultet Niš
Trg Kralja Aleksandra 11
18 000 Niš
Srbija i Crna Gora

Telefon: +381 18 590 807; +381 63 424 008 (mobilni)

E-mail:

Obrazovanje: Ekonomski fakultet Niš,
Doktor ekonomskih nauka,1984.

Strani jezici: engleski, francuski

Profesionalno iskustvo:
Redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Nišu 1995.- do danas
Vanredni profesor Ekonomskog fakulteta u Nišu 1990-1995. godina
Docent Ekonomskog fakulteta u Nišu 1984-1990. godina
Asistent Ekonomskog fakulteta u Nišu 1970-1984. godina

Učešće na projektima:
Naziv projekta: “Strategijsko upravljanje proizvodnjom malih i srednjih preduzeća u uslovima tranzicije”, rukovodilac projekta
Period: 2002-2004.
Projekat finansira: Ministarstvo za nauku, tehnologiju i zaštitu životne sredine Republike Srbije

Naziv projekta: “Ocena pripremljenosti preduzeća južne Srbije za privatizaciju i restrukturiranje uz učešće strateških partnera”
Period: mart-maj 2002.
Organizacija i finansiranje projekta: Projekat je izveden u organizaciji NGO Protecta, a pod grantom USA AID-a DTI-a

Naziv projekta: “Istraživanje strukturnih promena u funkciji generisanja razvoja”, rukovodilac podteme
Period: 1996-2000.
Projekat finansirao: Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije

Naziv projekta: “Naučna osnova za izradu projekcije društveno-ekonomskog razvoja opštine Niš za period 1991-1995. i do 2005. godine”, Institut za ekonomska istraživanja Ekonomskog fakulteta u Nišu, 1989. godina
- rukovodilac navedene studije
- autor dela: “Privreda i društvene delatnosti”
Projekat finansirao: Institut za ekonomska istraživanja Ekonomskog fakulteta u Nišu

Naziv projekta: “Strategija dugoročnog razvoja jugoistočne Srbije” , rukovodilac podteme projekta
Period: 1990-1995. godina
Projekat finansiralo: Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije


 
Ime i prezimeBiljana Predić
Zvanjeredovni profesor
InstitucijaEkonomski fakultet Niš
Uža naučna oblastPlaniranje

 
Akademska karijera
godinainstitucijaoblast
Izbor u zvanje1995Ekonomski fakultet NišPoslovno upravljanje
Doktorat1984Ekonomski fakultet NišPoslovno upravljanje
Magistratura1981Ekonomski fakultet BeogradPoslovno upravljanje
Specijalizacija0000
Diploma1970Ekonomski fakultet NišEkonomija

 
Reprezentativne reference
1.Strategijsko i taktičko planiranje i politika preduzeća - udžbenik, SVEN, Niš, 2007, 430 strana
2.Planovi preduzeća – osnov za biznis plan – priručnik za studente i praktičare, SVEN, Niš, 2007, 194 strana
3.Uloga biznis plana u razvoju malih i srednjih preduzeća, Ekonomika preduzeća, Beograd, Savez ekonomista Srbije, maj-jun 2003, str. 80-84
4.Uticaj JIT koncepta na promenu odnosa proizvođač-dobavljač u lancu snabdevanja (koautor dr S. Stefanović), Međunarodna konferencija DQM 2006, Beograd, 2006, str. 415-420
5.Strategije odložene proizvodnje i logistike u lancu snabdevanja (koautor dr Nada Barac), Ekonomske teme br: 4/2004, tematski broj: “Strategijsko upravljanje proizvodnjom malih i srednjih preduzeća u uslovima tranzicije”, Ekonomski fakultet Niš, 2004, str. 1-9
6.Konkurentska prednost preduzeća i evropske integracije, Međunarodni simpozijum SymOrg, Zlatibor, jun 2006. (koautor mr M. Đukić), rad je na CD-u
7.Uloga biznis plana u malom biznisu, Ekonomski pogledi br. 1, juni 2004, Univerzitet u Prištini, Ekonomski fakultet i Naučno-istraživački centar (tematski broj: Ekonomske perspektive Kosova i Metohije), strana 115-121
8.«Management by objectives» sistem upravljanja proizvodnjom u preduzeću, zbornik sa međunarodne konferencije HIPNEF 2002, Vrnjačka Banja, oktobar 2002. god., str. 513-519
9.
10.

 
Naučne i stručne aktivnosti nastavnika
Ukupan broj citata: 0    Broj radova sa SCI(SSCI) liste: 0
Trenutno učešće na projektima    domaći: 1   međunarodni: 1
Usavršavanja:    
Drugi relevantni podaci:    prorektor Univerziteta u Nišu od 2006. god., rukovodilac kursa Strategijski menadžment na poslediplomskim studijama, mentor za 2 doktorske disertacije i 3 magistarske teze

Pregled ostvarenih ESPB-a

Broj indeksa:
Upis

Studenske organizacije

AISEC
EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra 11
18105 Niš
Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17