Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu
Curriculum Vitae
Knjiga nastavnika

Milan Spasojević

Datum i mesto rodjenja: 20. mart 1954, Osijek
Državljanstvo: Srbije

Obrazovanje:
• 1989. Doktor geografskih nauka, Universitet u Beogradu, Prirodno-matematički fakultet – Odsek za geografske nauke
• 1982. Magistar geografskih nauka, Universitet u Beogradu, Prirodno-matematički fakultet – Odsek za geografske nauke
• 1977. Diplomirani geograf, Universitet u Beogradu, Prirodno-matematički fakultet – Odsek za geografske nauke

Radno iskustvo:
• 2007. Univrezitet u Nišu, Profesor Ekonomskog fakulteta,
• 2006. Western Michigen University, Geography Deparment, Kalamazoo, USA
• 2003-2006. Harper College, Oakton College, College of Lake County, Chicago, USA
• 1990-2003. Universitet u Nišu, Docent i Profesor Ekonomskog fakulteta
• 1978-1990. Universitet u Nišu, asistent Ekonomskog fakulteta
Sadašnja pozicija: Profesor Ekonomskog fakulteta

Veštine:

Nastavnička aktivnost:
• Ekonomska geografija, Valorizacija prostornih potencijala, Ekonomski fakultet, Universitet u Nišu
• Svetska privreda i turisam, Universitet u Nisu, Prirodno-matematički fakultet,
• Principi turizma II, Svetski ekoloski problemi, Društvena geografija, Fizička geografija, Western Michigan University, Department of Geography, Kalamazoo, USA
• Regionalna geografija sveta, Ekonomska geografija, Geografija kultura, Fizička geografija, Harper College, Oakton College, Chicago, USA

Članstvo u profesionalnim udruženjima:
• Srpsko geografsko društvo, od 1977 godine
• Turistička organizacija Srbije, član Upravnog odbora, 2007.

Učešće na projektima u zemlji:
• 1995-2000. Strukturne promene u poljoprivredi Srbije u funkciji ekonomskog razvoja, Institut za ekonomska israživanja Niš, Ministarstvo za nauku i tehnologiju Srbije,
• 1998-2000 Procena vrednosti kapitala preduzeća, Institut za ekonomska istarživanja u Nišu,
• 1995-1999 “Atlas prirodnog potencijala Srbije”, Geografski institut “Jovan Cvijic”, SANU, Beograd,

Učešće na međunarodnim projektima:

Naučno i stručno usavršavanje u inostranstvu:
• 2000-2002. Sabbatical, USA
• 1995. University of Illinois, Chicago
• 1986. Bergakademie, Freiberg, DDR

Ključne kvalifikacije:

Adresa (kontakt): Milan.spasojevic@eknfak.ni.ac.rs


 
Ime i prezimeMilan Spasojević
Zvanjevanredni profesor
InstitucijaEkonomski fakultet Niš
Uža naučna oblastEkonomska geografija

 
Akademska karijera
godinainstitucijaoblast
Izbor u zvanje2005Ekonomski fakultet NišEkonomska geografija
Doktorat1990Geografski fakultet BeogradEkonomska geografija
Magistratura1982Geografski fakultet BeogradEkonomska geografija
SpecijalizacijaEkonomska geografija
Diploma1977Geografski fakultet BeogradEkonomska geografija

 
Reprezentativne reference
1.Srbija i Crna Gora - Ekonomska geografija, Ekonomski fakultet, Niš, 2006
2.Decreasing fertility in countries of economic transition in Eastern Europe – case of Serbia, Scientific Colloquium at the Department of Geography, Western Michigan University, November, 2006
3.Lokalni i globalni negativni uticaji turizma na životnu sredinu, XIV naučni skup Čovek i životna sredina, Ekonomski aspekt zaštite radne i životne sredine, Fakultet zaštite na radu, Niš, 2006
4.Razvojni problemi nekih vidova turizma u Srbiji početkom 90-ih godina, Ekonomika, br 2-3, Niš, 1998
5.Ekonomsko geografski položaj SR Jugoslavije u novom evropskom okruženju, Monografija: Problemi razvoja i strukturne promene privrede Srbije, Niš, 1995
6.Vrednovanje prirodno-prostorne strukture za potrebe prostornog planiranja, Geografski godišnjak, br. 28, Kragujevac, 1992
7.Ekonomsko-geografska valorizacija prirodnog potencijala u Ponišavlju, Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, 1990
8.Ekonomsko-geografski aspekti racionalnog korišćenja prirodnih resursa, Geographica Slovenica, br 18, Ljubljana, 1987
9.
10.

 
Naučne i stručne aktivnosti nastavnika
Ukupan broj citata: 3    Broj radova sa SCI(SSCI) liste: 0
Trenutno učešće na projektima    domaći: 1   međunarodni: 0
Usavršavanja:    
Drugi relevantni podaci:    

Pregled ostvarenih ESPB-a

Broj indeksa:
Upis

Studenske organizacije

AISEC
EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra 11
18105 Niš
Srbija

PIB: 100667088
Matični broj: 07174705
Žiro račun:
840-1683666-17