Ekonomski fakultet
Fakultet sa tradicijom
Univerzitet u Nisu
Curriculum Vitae
Teacher's book

Dragoslav Kitanović


 
First and last nameDragoslav Kitanović
Positionredovni profesor
InstitutionEkonomski fakultet Niš
Scientific inerestOpšta ekonomska teorija

 
Academic career
yeararea
Selection1998Ekonomski fakultet NišOpšta ekonomska teorija
Doctorate1983Ekonomski fakultet NišOpšta ekonomska teorija
Magistracy1979Ekonomski fakultet BeogradOpšta ekonomska teorija
Specialisation
Graduation1972Ekonomski fakultet NišEkonomija

 
Main references
1.Udžbenik „Makroekonomija“ (koautori dr Marko Sekulović, dr Slobodan Cvetanović), 1997., Zavod za izdavanje udžbenika, Beograd.
2.Udžbenik „Politička ekonomija“ (koautori dr Bogdan Ilić, dr Zoran Đokić), 2000., Savremena administracija, Beograd.
3.Udžbenik „Osnovi političke ekonomije“ (koautor dr Nataša Golubović), 2003., Ekonomski fakultet Niš.
4.Udžbenik „Osnovi ekonomije“ (koautor dr Nataša Golubović), 2006., Ekonomski fakultet Niš.
5.Udžbenik „Načela ekonomije (koautor dr Branislav Mitrović), 2007., Ekonomski fakultet Niš
6.Udžbenik „Principi ekonomije“ (koautor dr Dušan Zdravković), 2004., Ekonomski fakultet Niš
7.Monografija „Globalne društvene promene i problemi tranzicije“ (koautor dr Petar Hafner), 1996., Prosveta, Niš.
8.Socijalna pravda i ekonomska efikasnost, članak, Međunarodni naučni skup „Problemi i pravci razvoja privrede u tranziciji“, Ekonomske teme, Niš, 2/1997.
9.Market Disadvatages in Resources Allocation – Market Failures, članak, (koautor Nataša Marković), Facta Universitatis, 1994.
10.Značaj teorije transakcionih troškova za ekonomiju zemalja u tranziciji, članak, (koautor dr Dragan Petrović), Ekonomski anali, Beograd, 2000.

 
Scientific and research activity
Number of citations: 1    Works from SCI(SSCI) list: 0
Participation in current projects    domestic: 0   international: 0
Advancemenent:    
Other relevant information:    Izvođenje nastave na poslediplomskim studijama na disciplinama: Savremena ekonomska analiza, Vrednosti, ciljevi i motivi privrednog razvoja i Socijalna ekologija i privredni razvoj. Bio je mentor i član više komisija kod doktorskih i magistarskih disertacija. Recenzirao je više udžbenika, monografija i članaka. Pored nastavno-naučne aktivnosti na Fakultetu, obavljao i sledeće funkcije: prodekan Fakulteta, predsednik Radničkog saveta fakulteta, šef Katedre za opštu ekonomsku teoriju, član komisije za poslediplomske studije, član redakcije časopisa «Teme».

Student's Unions

AISEC
EKONOMSKI FAKULTET
Univerziteta u Nišu

Trg kralja Aleksandra 11
18105 Niš
Srbija

PIB: 100667088
Registration No: 07174705
Gyro account:
840-1683666-17